FPT Retail bổ nhiệm người điều hành FPT Shop, thay CFO