FCN, TDG, BVH, DHC, YBM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Vũ Long

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 10:02 AM (GMT+7)

FCN, TDG, BVH, DHC, YBM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

FCN, TDG, BVH, DHC, YBM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.