Doanh thu ròng quý IV/2019 của Amazon tăng lên 87,4 tỷ USD