DIG, DXG, YEG, TNA, PTL, TMS, TDH, L61, CMS, HPP, HHV, RCL, SGH, MAC, D11, DBT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Lan Anh

Thứ ba, ngày 01/10/2019 08:47 AM (GMT+7)

DIG, DXG, YEG, TNA, PTL, TMS, TDH, L61, CMS, HPP, HHV, RCL, SGH, MAC, D11, DBT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

DIG, DXG, YEG, TNA, PTL, TMS, TDH, L61, CMS, HPP, HHV, RCL, SGH, MAC, D11, DBT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.