Công ty mẹ Cotecland muốn bán 54,799% vốn tại Cotecland