Có nên xóa bỏ 5.000 tỉ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp khai khoáng?