Chưa có doanh thu bán nhà, Sunshine trả gần 3 tỷ tiền lãi vay mỗi ngày