BVH đặt mục tiêu 1,000 tỷ đồng lãi sau thuế Công ty mẹ năm 2020

Bùi Anh Thơ

Thứ tư, ngày 01/07/2020 13:46 PM (GMT+7)

BVH đặt mục tiêu 1,000 tỷ đồng lãi sau thuế Công ty mẹ năm 2020

Chuyên mục : Chứng khoán

BVH đặt mục tiêu 1,000 tỷ đồng lãi sau thuế Công ty mẹ năm 2020

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH), cổ đông đã thông qua kế hoạch 1,488 tỷ đồng tổng doanh thu và 1,000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ.