Bộ Y tế khẳng định đủ nguồn cung cấp khẩu trang y tế