Becamex IJC dự chi gần 165 tỷ đồng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt