Bác sĩ BV. Chợ Rẫy: Đây là lần "đánh trận" nhiều áp lực và cảm xúc nhất với chúng tôi