Agriseco: Cổ phiếu dược, thép, ngân hàng không chịu ảnh hưởng bởi đại dịch corona